Algemene voorwaarden HighServe Web Development

Op deze pagina staan de Algemene voorwaarden van HighServe.

Algemene voorwaarden HighServe Web Development

V.O.F. HighServe Web Development, (hierna genoemd HighServe W.D.) gevestigd te DrieBruggen, Ingeschreven bij de kamer van koophandel.

 

Artikel 1: Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt Internetbureau HighServe W.D. B.V., gevestigd te Driebruggen aangeduid als HighServe W.D. en haar contractpartner als afnemer.

2. Naast deze algemene voorwaarden kan HighServe W.D. aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn voor een soort transactie c.q. aard van werkzaamheden.

3. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden.

4. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met HighServe W.D. een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax of email op te geven orders stilzwijgend met toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel 2: Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. Offertes hebben een looptijd van dertig dagen, tenzij anders in de offerte is vermeld.

3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. De prijscouranten en prijsvermeldingen van HighServe W.D. zijn geen offerte.

5. Opdrachten dienen door de afnemer schriftelijk te worden bevestigd. Indien de afnemer dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat HighServe W.D. start met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als de overeenkomst gelden.

6. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden HighServe W.D. eerst nadat deze schriftelijk door HighServe W.D. zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Prijzen en betaling

1. De producten en diensten van HighServe W.D. worden geleverd tegen de prijzen die in de overeenkomst zijn vastgelegd.

2. Ingeval van een overeenkomst waarin sprake is van door de afnemer te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat HighServe W.D. gerechtigd is d.m.v. een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan is zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan HighServe W.D. verschuldigd van 1,75% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.

7. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en HighServe W.D. tot incasso van de vordering langs gerechtelijk of ander wegen is overgegaan is de afnemer gehouden aan HighServe W.D. een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten.

8. Niet tijdige betaling geeft HighServe W.D. het recht harerzijds haar prestatie inzake de onderhavige overeenkomst met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. HighServe W.D. is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor betaling van de door HighServe W.D. te verrichten prestaties, een en ander op een door HighServe W.D. aan te geven wijze.

10. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

11. In behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betaling uitstel of gedeeltelijke betaling.

 

Artikel 4: Leveringstermijnen

1. De leveringstermijn staat vermeld in de definitieve offerte.

2. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van HighServe W.D..

3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding of enige andere actie jegens HighServe W.D.. Wel heeft de afnemer het recht om bij overschrijding van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden, echter zonder enige aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. Na ontbinding dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden te betalen.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur (zoals de broncode van het Content Management Systeem XMS), apparatuur, goederen of materialen berusten uitsluitend bij HighServe W.D.. De afnemer zal programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken en distribueren naar derden.

2. HighServe W.D. wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid jegens de afnemer wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

3. Alle door of in opdracht van HighServe W.D. gemaakte ontwerpen en afbeeldingen blijven eigendom van HighServe W.D. en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze gebruikt worden.

4. De afnemer is gehouden de in lid 3 genoemde ontwerpen en afbeeldingen op eerste verzoek van HighServe W.D. te retourneren op straffe van een boete aan HighServe W.D. van 500 euro per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is, waarbij een ingegane dag voor een gehele wordt gerekend.

5. HighServe W.D. heeft het recht haar naam en link naar haar website op te nemen in de door HighServe W.D. opgeleverde projecten.

6. HighServe W.D. heeft het recht om de naam van de afnemer en het opgeleverde project te vermelden in door HighServe W.D. verspreide media, zoals een door HighServe W.D. uit te geven nieuwsbrief. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 6: Reclames

1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken is ontdekt c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan HighServe W.D. kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt HighServe W.D. geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

2. Reclames geven de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

3. Indien een reclame door HighServe W.D. gegrond wordt bevonden, heeft HighServe W.D. het recht de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheidsbeperking

1. HighServe W.D., noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daar de oorzaak van is.

2. Onverminderd het vorenstaande is HighServe W.D. in ieder geval nimmer aansprakelijk: Wegens niet of niet tijdige levering; Voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, websites, offertes e.d.;Ingeval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 8;Voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;Voor schade ontstaan door verkeerd of foutief gebruik door afnemer;Voor schade als gevolg van geleverde software.

3. Indien HighServe W.D. in enig geval, ondanks het bovenstaande, toch aansprakelijk is, aanvaardt HighServe W.D. slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is HighServe W.D. nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

5. De afnemer zal HighServe W.D. vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens HighServe W.D..

6. De in de voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade gevolg is van opzet of grove schuld van HighServe W.D. of haar leidinggevende ondergeschikten.

7. Gezien hetop internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. HighServe W.D. is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

 

Artikel 8: Niet-toerekenbare tekortkomingen

1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door HighServe W.D. niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan HighServe W.D. niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor HighServe W.D. als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

2. Onder omstandigheden bedoeld als onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, oorlogsgevaar, brand, wateroverlast, storingen in het bedrijf of diens leverancier, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van HighServe W.D. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door HighServe W.D. redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

3. HighServe W.D. heeft ingeval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. HighServe W.D. is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HighServe W.D. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. HighServe W.D. behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

4. HighServe W.D. heeft de bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, in deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 9: Ontbinding

1. Indien de afnemer zijn verplichting jegens HighServe W.D. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zij faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van bedrijf overgaat, alsmede in het geval van overlijden, onder curatele stelling, of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die HighServe W.D. te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist.

2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft HighServe W.D. het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. HighServe W.D. is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst HighServe W.D. schriftelijk aangetekend in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan afnemer geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door HighServe W.D. verrichte prestaties, en heeft HighServe W.D. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

7. HighServe W.D. heeft eveneens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de afnemer oneigenlijk gebruik maakt van het internet (spammen), informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst dan wel oproept tot geweld.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen HighServe W.D. en de afnemer, tenzij HighServe W.D. er de voorkeur aangeeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

3. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meerdere punten uit de voorwaarden niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

 

Artikel 11: Vertrouwelijkheid

1. Beide partijen staan er over en weer voor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.

 

Artikel 12: Internet

1. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van HighServe W.D., heeft HighServe W.D. het recht het account uit te schakelen.

2. De afnemer verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. De afnemer zal niets naar de server uploaden waarvan niet zeker is dat de afnemer het copyright bezit.

3. HighServe W.D. neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de afnemer op de server. De afnemer is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. Dit is ter beoordeling van HighServe W.D., waarbij rekening wordt gehouden met de algemene gangbaarheid.

4. De afnemer verklaart HighServe W.D. niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de afnemer op het internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.

5. De afnemer verklaart HighServe W.D. nimmer verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of ander storingen. HighServe W.D. verplicht zich zijn netwerk up-to-date te houden om technische of andere storingen zoveel mogelijk te beperken.

6. HighServe W.D. staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde spammen). Mocht HighServe W.D. klachten ontvangen over spammen van de afnemer zal HighServe W.D. zonder vorm van bericht de server uitschakelen, en de bestanden van de afnemer van de server verwijderen.

7. De afnemer is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer zoals staat beschreven in de overeenkomst. Bij overschrijding is HighServe W.D. bevoegd informatie te verwijderen om zo de stabiliteit van het systeem te bevorderen. HighServe W.D. brengt de afnemer hiervan minimaal 5 dagen van te voren op de hoogte. HighServe W.D. is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. HighServe W.D. levert bindend bewijs op inzake de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de afnemer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller.

Over ons

HighServe Web Development is een startend jong dynamisch bedrijf. Opgericht door Wouter & Jelle Dijkstra.

HighServe analyseert, ontwikkelt en onderhoudt websites. Hiernaast kunnen wij ook advies geven over uw huidige site

Recente Blogposts

Contact

HighServe Web Development.
E-mail: info@highserve.nl